date: november 10th, 2019
location: asahihama, taiki, jp
title: shishamo smelt set net
film: yu morishita